Kinderboerderij Buiten-"Gewoon" in Velp

De leukste kinderboerderij in de omgeving van Grave

Beleidsplan 2017


Beleidsplan 2017  Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”

INHOUD:
1.   Algemene informatie
2.   Inventarisatie huidige situatie
3.   Financiële paragraaf
4.   Verdere inkomsten
5.   Beheer en onderhoud voor de komende jaren
6.   Kind vriendelijkheid en veiligheid
7.   Dagbesteding voor mensen met beperkingen
8.   Dierenwelzijn en gezondheid
9.   Fokbeleid
10. Vrijwilligers
11. Bezoekers
12. Educatie
13. Klachten afhandeling
14. Uitvoering
15. Risico-inventarisatie en evaluatie

1 Algemene informatie
Voor u ligt het beleidsplan voor het beheer en onderhoud van zowel de opstallen als de dieren. Het beleidsplan is een handvat om de visie en doelstelling van het bestuur voor nu en de toekomst veilig te stellen. Het projectplan is de basis van dit beleidsplan. Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon” (verder te noemen als het bestuur) heeft zich ten doel gesteld om de kinderboerderij in te richten met een meervoudige doelstelling.

“In samenwerking met vrijwilligers een kinderboerderij in te richten om de leefbaarheid van Velp te vergroten, de integratie van mensen met een beperking te bevorderen en een belangrijke educatieve rol ten aanzien van de jeugd te vervullen. Daarbij wordt een kwaliteitsslag gemaakt, samen met andere partijen en worden kansen benut om landschappelijke en natuurwaarden te verhogen en het gebied voor extensieve recreatie aantrekkelijker te maken.”

Om de doelstelling te verwezenlijken en te behouden is een continuïteit en een mate van professionaliteit noodzakelijk. Het beleidsplan is een besturingsinstrument voor het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers. Dit beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van de beschikbare middelen wordt vormgegeven.

Dit beleidsplan dient als handvat voor het bestuur om het huidige en toekomstig beheer en onderhoud veilig te stellen en te toetsen aan de doelstelling, zoals die is omschreven in het projectplan.

Door het bestuur zal jaarlijks een keuze gemaakt dienen te worden aan de hand van de financiële mogelijkheden en mogelijk prioriteiten gesteld worden.

2 Inventarisatie huidige situatie:
De ligging van de kinderboerderij is centraal op het landgoed Mariëndaal (voorheen Venestein) met er omheen een lanen structuur van grote bomen en aan twee zijden een doorlopend asfaltpad dat het terrein ontsluit. De kinderboerderij heeft een oppervlakte van ongeveer 25.000 m2 in erfpacht met aan de noordzijde een bosje wat door IVN is ingericht als een belevingsbos. De kinderboerderij bestaat grotendeels uit gras met in het midden een vijver, die het park deels in tweeën deelt. Elk gedeelte is weer opgedeeld in meerdere weitjes, die elk weer voorzien zijn van een schuil- of nachthok.

Centraal ligt een looppad van tegels en klinkers. Over de vijver ligt een smalle loopbrug. In het park zijn nog restanten te vinden van de Tweede Wereldoorlog. De Canadezen hebben daar hun tentenkamp gehad. Ook staat er een soort burcht/ruïne die vroeger door een pater is gebouwd. De afrastering is van gaas, hekwerk en/of ander materiaal. Een aansluiting van water, elektra en gas is aanwezig.

Het Buitenhuis biedt onderdak aan de cliënten van Dichterbij voor dagbesteding en als clubhuis van IVN afd. Grave. Met IVN is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, zie bijlage nr. 2. Ook het beheer van het hertenparkje in Grave valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting, zie bijlage nr. 6 en 7.

Het dierenbestand is eenvoudig en beperkt zich tot diverse soorten schapen, geiten, ezels, pony’s, varkens, koeien, konijnen, cavia’s, pluimvee, volière- en watervogels.

Er is vanaf 2009 hard gewerkt door vrijwilligers, soms samen met cliënten, aan onderhoud, renovatie en nieuwbouw, zodat de huidige kinderboerderij gezien mag worden en veel lovende woorden krijgt toebedeeld.

Het bestuur en vrijwilligers zijn trots op het resultaat en werken door aan de verbetering op details.

3 Financiële paragraaf:
Het bestuur heeft zich als doelstelling gesteld dat de baten en kosten goed op elkaar zijn afgestemd en jaarlijkse middelen te reserveren voor vervanging en groot onderhoud. Naast de inkomsten voor dagbesteding voor cliënten van Dichterbij en subsidie van de gemeente, moet er gewerkt worden aan het werven van inkomsten via sponsoren, vrienden van de kinderboerderij en vrije giften. Voor uitbreiding en vernieuwing moeten overige bronnen van inkomsten gevonden worden. Het is wenselijk dat in november voor het komende jaar een begroting wordt opgesteld. Het is wenselijk om jaarlijks de overeenkomsten met Dichterbij en de gemeente te toetsen. Jaarstukken worden opgemaakt vóór 1 mei en vastgesteld vóór 1 juli.

4 Verdere inkomsten: Kinderfeestjes:
Deze kunnen worden aangevraagd via de website, en kunnen alleen gehouden worden op zaterdag, dit i.v.m. drukte voor de cliënten in de dagbesteding. Er is geen begeleiding door vrijwilligers van de kinderboerderij. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten van € 1,– per persoon met een minimum van € 25,–.

Familiedagen en verenigingen: Deze kunnen worden aangevraagd via de website. Er kan eventueel educatie en rondleidingen verleend worden door de vrijwilligers. Er wordt een bijdrage gevraagd voor het gebruik van de faciliteiten van € 1,– per persoon met een minimum van € 25,–.

5 Beheer en onderhoud:
Het beheer van de kinderboerderij en de verzorging van de dieren is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De verzorging van de dieren door de week wordt gedaan door de cliënten van Stichting Dichterbij, zij worden begeleid door medewerkers van Dichterbij, die kennis en ervaring hebben met omgang met cliënten en met de verzorging van en de omgang met dieren. Ook worden zij bijgestaan door vrijwilligers.

In het weekend wordt door vrijwilligers het voeren van de dieren voor hun rekening genomen. Dit gaat naar volle tevredenheid. Het voerdersteam komt regelmatig bij elkaar om een planning te maken voor de komende maanden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die toezicht houden op de omgang met dieren door bezoekers en het handzaam maken van de dieren.

Het streven van het bestuur is het klussenteam intact te houden en een sfeer te creëren en te behouden, zodat zij met veel plezier en motivatie wekelijks diverse onderhoudswerkzaamheden en renovaties uitvoeren aan gebouwen, hekwerken, bestrating, grasland, groentetuin en overige eigendommen van de kinderboerderij. Het bestuur staat open voor goede ideeën en aanvullingen voor de kinderboerderij. Jaarlijks wordt er een onderhoudsplan opgesteld door de beheerder(s) en daarna door het bestuur vastgesteld.

De uitvoering van het beheer en onderhoud staat onder leiding en toezicht van een van de bestuursleden of de beheerder, hij of zij houden het bestuur op de hoogte van de voortgang en kosten van het beheer en onderhoud. Vooraf wordt een kostenraming gemaakt. Uitgangspunt is dat er wordt samengewerkt tussen de vrijwilligers en de cliënten met hun begeleiding.

6 Kind vriendelijkheid en veiligheid:
Het bestuur streeft er naar de kinderboerderij zo kindvriendelijk mogelijk te maken en te houden, zodat ouders met kinderen graag en met plezier een aantal uren doorbrengen op de kinderboerderij. Hierbij is gezondheid van de dieren zeer belangrijk en is het bestuur bijzonder blij met het Zoönosen certificaat en hier moet alles aan gedaan worden om dit te behouden. De keuze van de dieren wordt bepaald op kind vriendelijkheid, aaibaarheid en vertrouwen. Op plaatsen waar de kinderen bij de dieren mogen heeft dit alle prioriteit, om zo veel als mogelijk te voorkomen dat zij angstig worden of gewond raken. Op de kinderboerderij is een speelruimte met zand ingericht, waar kleine kinderen met simpel speelgoed kunnen spelen en veiligheidsrisico’s worden beperkt. Voor de wat grotere kinderen is het belevingsbos, aangelegd en onder beheer van IVN, een uitdaging. Verder zijn er veel mogelijkheden om te wandelen in de directe omgeving.

7 Dagbesteding voor mensen met beperkingen:
Op de kinderboerderij vindt dagbesteding plaats voor mensen met een beperking. Dichterbij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagbesteding. Samen met de begeleiding verzorgen de cliënten de dagelijkse taken ten behoeve van de dieren, zoals voeren, strooien, stallen schoonhouden, schoffelen, vegen, houtzagen en onderhoud aan bestrating en gebouwen wat tot hun mogelijkheden behoort. Zij worden gebracht en gehaald door derden.

De beheerder vanuit het bestuur pleegt regelmatig overleg met de begeleiding over de uit te voeren taken. Aankopen van materieel en gereedschap wordt gedaan door de beheerder of in overleg met de beheerder. Werkkleding of indien nodig veiligheidskleding wordt aangeschaft door de begeleiding vanuit Dichterbij. In het Buitenhuis vindt de gezamenlijke pauze plaats van de cliënten met hun begeleiding. Voor koffie en thee zorgt Stichting Buiten-”Gewoon” en voor de lunch zorgt Dichterbij.

Het Buitenhuis wordt dagelijks schoon gehouden door de cliënten en twee maal per week is er een werkster voor de grote schoonmaakbeurt en zij wordt betaald door Stichting Buiten”Gewoon”.

8 Dierenwelzijn en gezondheid:
Het bestuur van de kinderboerderij vindt het zeer belangrijk dat de dieren in goede conditie zijn, in een omgeving die bij de dieren past met veel rust. Alle dieren die het nodig hebben, moeten goede nacht- of schuilgelegenheid hebben met passend en voldoende strooisel. De nachtverblijven worden in overleg regelmatig schoongemaakt. Ook de weiden worden zoveel als mogelijk mestvrij gehouden ter voorkoming van worminfectie. Alle dieren krijgen naast het hooi en perspulp voldoende en fris water en krachtvoer naar behoefte. Dit in overleg met de beheerder. Het bestuur van de Kinderboerderij hecht bijzonder veel waarde aan de gezondheid van de dieren. Het Zoönose certificaat geeft een stukje waardering voor de goede inzet. Alle dieren worden op advies van de dierenarts ontwormd. Alle behandelingen worden bijgehouden in een logboek. De kinderboerderij wordt op regelmatige basis bezocht door een dierenarts. Enten van schapen en geiten tegen Q koorts is verplicht vóór 1 augustus van elk jaar. Schema’s worden bijgehouden. Daarnaast moet de beheerder dagelijks/wekelijks de dieren beoordelen op kleur en levendigheid, zieke dieren zo snel mogelijk apart zetten en behandelen. Het bestuur hecht er veel waarde aan om gegevens en aanbevelingen van de Gezondheidsdienst voor dieren na te leven. Nieuwe dieren worden in quarantaine gezet, totdat ze gewend zijn aan hun nieuwe omgeving.

9 Fokbeleid:
Het bestuur van de kinderboerderij heeft als doelstelling uitsluitend dieren te houden die passen op de kinderboerderij met voorkeur voor dieren die bij de zeldzame huisdierrassen behoren. Het moeten dieren zijn die kinderen niet afschrikken, echter uitdagend mooi en lief en betrouwbaar zijn. Er wordt niet om commerciële redenen met de dieren gefokt. Het bestuur streeft ernaar geen vermeerderingsbedrijf te exploiteren, echter wil zich inzetten om regelmatig vanaf maart tot juli jonge dieren te hebben bij de diversen soorten dieren op de kinderboerderij. Jaarlijks wordt er een fokschema opgesteld met als doel een vitaal en gevarieerd dierenbestand op te bouwen en te behouden. Dieren die over zijn, worden zoveel mogelijk geplaatst bij andere zorg- en kinderboerderijen en of particulier. Afvoer voor de slacht valt niet uit te sluiten. Jaarlijks vragen er mensen naar jonge dieren. Het bestuur hecht er veel waarde aan om de diversen soorten en rassen zoveel mogelijk raszuiver te houden.

10 Vrijwilligers:
De kinderboerderij wordt naast de cliënten, die een dagbesteding hebben, gerund door vrijwilligers. De vrijwilligers worden ingezet voor diverse klussen o.a. onderhoud en renovatie, voeren, educatie, activiteiten en als gastheer/-vrouw.

Onder vrijwilliger wordt verstaan: Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht voor de stichting, zonder dat hij daarvoor een arbeidsvergoeding ontvangt. Er is geen sprake van een arbeidscontract. Nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, krijgen vooraf een kennismakingsgesprek. Van iedere (nieuwe) vrijwilliger wordt gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, welke wordt gebruikt voor het personeelsdossier. De gegevens worden opgeslagen en zijn alleen inzichtelijk voor belanghebbenden (beheerder). Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Het bestuur wenst over te gaan tot aanvrage van een Verklaring Omtrent het Gedrag van Natuurlijke Personen voor de nieuwe en mogelijk voor alle vrijwilligers. Ook zijn alle vrijwilligers verzekerd via het collectief van de Gemeente. Daarnaast is er ook een eigen verantwoordelijkheid van de vrijwilliger.

Vrijwilligersavond : Eénmaal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. Deze avond is bedoeld om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten voor al het werk dat ze verrichten. Daarnaast kunnen alle vrijwilligers elkaar eens tegelijkertijd ontmoeten. Deelname is voor vrijwilligers gratis. Partners betalen wel een vergoeding.

Beleid omgangsvormen en ongewenst gedrag (Gedragscode): Er is een aparte gedragscode opgesteld die betrekking heeft op omgangsvormen en ongewenst gedrag. Dit heeft zowel betrekking op medewerkers als vrijwilligers. Tevens is opgenomen hoe wordt omgegaan met ongewenst gedrag van publiek. Dit beleid is deels gebaseerd op informatie uit het project ‘in veilige handen’, een initiatief van de NOV en gericht op de preventie van seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties

11 Bezoekers:
Voor de bezoekers zijn zogenaamde ‘boerderijregels’ opgesteld. Via het infobord bij de ingang worden bezoekers van deze regels op de hoogte gesteld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn op de hoogte van deze regels. Bij overtreding worden bezoekers hierop aangesproken.

12 Educatie:
De kinderboerderij geeft kosteloze educatie aan scholen in de gemeente Grave in ruil voor door de gemeente Grave te verstrekken subsidie. Scholen van buiten de gemeente Grave betalen een vergoeding.

13 Klachten afhandeling:
Een klacht die mondeling, telefonisch of via de mail wordt gemeld, wordt geregistreerd in een logboek met eventueel de gegevens van de melder. Afhankelijk van het soort klacht wordt deze binnen 2 weken door minimaal 2 bestuursleden beoordeeld en wordt indien noodzakelijk de melder gehoord. Is het een klacht betreffende de dieren, wordt de beheerder geraadpleegd. Is de klacht aannemelijk en relevant, dan moet deze binnen 2 maanden zijn afgehandeld.

14 Uitvoering:
De uitvoering van dit beleidsplan ligt in handen van het bestuur. Zij zullen toezien of dit beleidsplan goed wordt nageleefd en stellen de financiële middelen beschikbaar voor een goede naleving.

15 Risico-inventarisatie en evaluatie:
Het bestuur streeft ernaar volledig te voldoen aan de eisen van het protocol inventarisatie en evaluatie, uitgegeven door vSKBN.

Het bestuur zal jaarlijks dit beleidsplan evalueren en toetsen op de realiteit en indien nodig is op onderdelen aanpassen.

Dit beleidsplan is tijdens de bestuursvergadering van 7 september 2017 goedgekeurd door het bestuur van Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon”, Velp N.Br.

Velp, 7 september 2017
Het Bestuur.

Geitenstal – kerststal